Menu
Your Cart

Virax 2590 Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna

Virax 2590 Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna-Sredstva

NOV VEČMATERIALNI ODSTRANJEVALNIK VODNEGA KAMNA:

Za sisteme tople sanitarne vode in grelnikov.
Formula več materialov, združljiva z vsemi kovinami in zlitinami običajno prisotnimi v inštalacijah, vključno z aluminijem.
Je koncentriran
, da zagotovi učinkovito delovanje, napeljavi pa s tem povrne energijsko učinkovitost.
Prihranek pri času: 
po uporabi faza nevtralizacije ni potrebna.
Na voljo je v 1-litrski ali 5-litrski embalaži. 

Sredstvo je namenjeno za profesionalno uporabo. 

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Opozorilna beseda (CLP): Nevarnost
Nevarne sestavine: 
: Žveplova kislina, aluminijeva sol (3:2), tetradekahidrat
Stavki o nevarnosti (CLP)H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki (CLP): 
P102 – Hraniti izven dosega otrok.
- P260 - Ne vdihavati hlapov, meglice.
- P264 - Po rokovanju si temeljito umiti roke.
- P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz.
- P301+P330+P331 - PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
- P303+P361+P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo sperite z vodo.
- P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 - Takoj pokličite zdravnika, CENTER ZA ZASTRUPITVE.
- P405 – Hraniti zaklenjeno.
- P501 - Odstranite vsebino in posodo na zbirnem mestu za nevarne ali posebne odpadke v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi.
- Zapenjanje, varno za otroke: Primerno
- Taktilno opozorilo: Primerno

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.


KodaOpisUporabaPakiranje295000295020295050kg
295011Tekočina za odstranjevanje vodnega kamna iz različnih materialovZalogovniki1 L posodaokok-1,065
295012Tekočina za odstranjevanje vodnega kamna iz različnih materialovZalogovniki1 L posodaokok-5,35


Dimenzije:
Dimenzija2 kg
Izpostavljene lastnosti
test 12x4x3
Virax 2590 Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
  • Zaloga: Na zalogi
  • Model: N2950
  • Znamka: Virax
0,00 €
Brez DDV: 0,00 €
Najnižja cena zadnjih 30 dni: od 15,15 €

Razpoložljive možnosti